INDIVIDUEEL

doumaconsult biedt individueel:

Het verschil tussen de diverse vormen van begeleiding wordt onderaan deze pagina samengevat.

Managementcoaching

De coaching is zowel taak- als persoonsgericht. De manager zal effectiever gaan functioneren en zijn managementcompetentie uitbreiden.
In managementcoaching draait het om leiderschap, ondernemerskracht, persoonlijke slagkracht en visie. Belangrijk onderdeel is de eigen, authentieke stijl van leidinggeven.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden die willen uitzoeken wat hun potentieel is. Waar komen zij binnen of buiten de organisatie het meest tot hun recht? Het gaat om zelfonderzoek om meer te weten te komen over wie je bent, wat je in huis hebt en wat nodig is om geïnspireerd te kunnen werken binnen of buiten de organisatie.

Coaching en supervisie met betrekking tot authentiek functioneren

Veel mensen hebben geen idee wat het effect van hun gedrag is op anderen; laat staan dat ze bewust zijn van hun eigen continue reactie op anderen.
De coaching en supervisie gericht op authentiek functioneren geeft meer inzicht in het eigen doen en laten in relatie tot anderen en de te verrichten taak. Zowel coaching als supervisie is taak- en persoonsgericht, maar bij supervisie ligt het accent meer op de persoon.

Psychosynthese begeleiding
Deze begeleiding heeft tot doel om niet zozeer problemen op te lossen als wel om richting in het leven te (her)vinden. De begeleiding kan helpen om in contact te komen met de eigen innerlijke richtinggever, de eigen wijsheid, en om daar op te leren vertrouwen. Dit is vaak een pijnlijk en confronterend bewustwordingsproces en je zou het kunnen vergelijken met een reis door de nacht. Het confronteert met gevoelens van onmacht, van angst en met verdriet om gemiste kansen en de (eigen) eindigheid. De begeleiding biedt persoonlijke verdieping en inzicht en kan voorzien in een perspectief dat zin en betekenis geeft aan het leven. Het kan helpen om op een andere manier te kijken naar wat er gaande is; dit kan een therapeutisch, helend, effect hebben.
Minder geschikt is psychosynthese voor mensen met ernstige problemen, waar de omgeving al of niet tijdelijk de verantwoordelijkheid moet overnemen. 

Verschil tussen de diverse vormen van begeleiding

Coaching en supervisie is werkgerelateerd. Het gaat hier uiteindelijk om (weer) naar tevredenheid te functioneren in de werksituatie. Coaching is met name gericht op de te verrichten werkzaamheden en supervisie met name op de persoon die de werkzaamheden wil verrichten. Hierbij kunnen privé omstandigheden betrokken worden. Deze trajecten zijn doelgericht en zijn begrensd tot een maximaal aantal gesprekken van anderhalf uur. Bij coaching gaat het vaak om maximaal 10 gesprekken. Bij supervisie om 12 tot maximaal 16 gesprekken. In het begin en op het einde van deze trajecten is er meestal sprake van een zogenaamd "drie-gesprek" van coach en medewerker met de opdrachtgever, dit is vaak de direct leidinggevende, als vertegenwoordiger van de organisatie. In het begin van het traject worden de persoonlijke en organisatiedoelstelling op elkaar afgestemd, de zogenaamde "nulmeting", en aan het einde presenteert de medewerker zelf het resultaat van het traject in een eindevaluatie. De inhoud van het traject is vertrouwelijk. Over het proces wordt eventueel tussentijds gerapporteerd. De methode van begeleiding is geënt op het psychosynthese gedachtegoed en systemisch werk, maar betrekt ook allerlei andere algemene psychologische instrumenten, zoals persoonlijkheidstesten, diverse loopbaaninstrumenten en allerlei op maat geformuleerde opdrachten.

Bij psychosynthese begeleiding gaat het om zuivere beoefening van psychosynthese. Deze begeleiding is privé gerelateerd. Het gaat hier om uiteindelijk (weer) naar tevredenheid te functioneren in het leven, waar werk deel van uit kan maken. De opdrachtgever is óf de werkgever óf de persoon in kwestie zelf. Hoewel er na een uitgebreide intake wel de gewenste eindsituatie aan bod komt, wordt er niet altijd een maximaal aantal gesprekken afgesproken. Meestal, maar niet altijd, zijn dit wat langere trajecten waar dieper op diverse thema’s wordt ingaan en waar de begeleiding een therapeutische, helende werking kan hebben. Hier gaat het om gesprekken van maximaal een uur. Soms blijkt tijdens een coaching- of supervisietraject dat nadere verdieping nodig is en wordt na afronding met de opdrachtgever een nieuwe vraag geformuleerd voor een psychosynthese traject. Kosten kunnen dan vervolgens voor rekening van de medewerker zelf zijn. Soms wordt er meteen gekozen voor een psychosynthese traject, bijvoorbeeld in geval van uitval door (psychosomatische) ziekte en burn-out.Startpagina