Uitgangspunten

Veel mensen werken en leven vanuit aangeleerde overtuigingen, die voortkomen uit externe bronnen. Ze handelen vanuit een gevoel van 'moeten.' doumaconsult wil de mens ont-moeten: in contact brengen met zijn authentieke wezen. Zodat de eigen kern de bron kan worden voor het handelen.

doumaconsult faciliteert dit proces. Verbeeldingskracht is een van de belangrijkste bronnen die een mens ter beschikking staan bij het verkennen van mogelijkheden, van dat wat nog onbewust is. Daarom wordt behalve van het gesprek, de dialoog, ook gebruik gemaakt van ondersteunende technieken als schrijven, tekenen, muziek, (rollen)spel en (geleide) visualisatie. Alles draait om de ontmoeting, het contact. In het contact van mens tot mens vindt het proces van ont-moeten plaats: door in contact te zijn met de ander is het mogelijk om jezelf te ontwikkelen. Het leerproces is dan ook altijd tweezijdig. 

doumaconsult werkt met algemene psychologische principes en methoden en technieken en kijkt vanuit een professionele levenshouding, gebaseerd op psychosynthese.
Uitgangspunt in psychosynthese is dat de mens zijn doel wil kennen en verwezenlijken, opdat hij kan worden wie hij bedoeld is te zijn. De obstakels die de mens en de organisatie ontmoeten, dragen uiteindelijk de mogelijkheden in zich om dat doel te verwezenlijken. Daarbij gaat het om de synthese van de verschillende aspecten van onze persoonlijkheid, van beroeps- en privé-leven, van onze binnenwereld en onze buitenwereld, van ons leven van alledag en spirituele waarden, van ons zelf en ons hogere Zelf, van kracht en liefde, van hoofd en hart, van onze verschillende gedrags- en gevoelspatronen, onze deelpersoonlijkheden. Dát is de synthese waar psychosynthese naar streeft; een samensmelten op hoger niveau van onderling soms tegenstrijdige kanten van onze persoonlijkheid of van personen of afdelingen binnen de organisatie.

Essentieel is dat het proces van bewustwording, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, zo vrij en authentiek mogelijk kan ontstaan. Er bestaat geen standaard ontwikkelingstraject om je als mens te ontplooien; doumaconsult levert dan ook uitsluitend maatwerk.

Terug naar visie